Siemens Healthineers to pierwszy pracodawca, który zgłosił się do programu Sprawny staż. Firma angażuje się w rewolucjonizowanie ochrony zdrowia i kształtowanie jej przyszłości. Ulepsza usługi placówek medycznych oraz dba o dobrostan pacjentów. W jaki sposób umożliwia realizowanie potencjału swoim różnorodnym pracownikom?  Opowiada o tym Monika Antepowicz, Dyrektorka HR.

Dlaczego wybrali Państwo Fundację Integralia?

Monika Antepowicz, Dyrektorka HR, Siemens Healthineers [MA]: Fundacja Integralia jest jedną z najbardziej doświadczonych organizacji specjalizujących się we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami w samorealizacji zawodowej. Równość szans, likwidacja barier oraz możliwość podjęcia pracy zgodnej z wykształceniem czy zainteresowaniami bez względu na ograniczenia to założenia, z którymi się głęboko identyfikujemy. Dzięki eksperckiej wiedzy pracowników Fundacji jesteśmy w stanie podjąć w naszej organizacji takie działania, które jeszcze bardziej to umożliwią.

Dlaczego działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są ważne i jak implementują je Państwo w swojej organizacji?

MA: Likwidacja barier (na wielu poziomach – infrastrukturalnym, mentalnym, społecznym etc.)  pomiędzy pracownikami pełnosprawnymi a tymi z niepełnosprawnościami jest urzeczywistnieniem zasady sprawiedliwości społecznej. Każdy ma takie samo prawo do samorealizacji, niezależnie od istniejących ograniczeń. Ważne, aby nie tylko szeroko komunikować o równości szans m.in. na rynku pracy, ale również wdrażać konkretne programy i dzielić się efektami podjętych działań. Dzięki temu jesteśmy w stanie zachęcić innych pracodawców do podobnej otwartości. Już od jakiegoś czasu realizujemy w naszej firmie program „Diversity & Inclusion” mający na celu integrację i inkluzję, czyli tworzenie takiego środowiska pracy, w którym każda zatrudniona osoba, bez względu na płeć, pochodzenie etniczne, rasę, orientację seksualną, wiek, religię, zdolności fizyczne i umysłowe, może w pełni realizować swój potencjał. Chodzi o budowanie kultury zrozumienia i otwartości oraz warunków do tego, aby każdy z pracowników mógł bez żadnych obaw wyrażać swoją tożsamość. Działamy w obszarze ochrony zdrowia, dlatego uważność na problemy osób m.in. z niepełnosprawnościami jest dla nas szczególnie ważna i bliska. To część naszego DNA.

Best practices, którymi Państwo chcą się podzielić w przypadku otwartości na osoby z niepełnosprawnościami.  

MA: Bez wątpienia prowadzimy otwartą komunikację z naszymi pracownikami na wszystkie tematy związane z różnorodnością i ew. wykluczeniami. Organizujemy webinary i spotkania poświęcone otwartości, zrozumieniu i empatii we wzajemnych relacjach. Nasi pracownicy mogą swobodnie wyrażać swoje poglądy, na bieżąco proponować tematy do dyskusji (a także oceniać nasze działania) za pomocą wewnętrznych narzędzi. Co miesiąc przygotowujemy raporty z zakresu różnorodności organizacyjnej, np. pod kątem płci czy wykształcenia pracowników, dzięki czemu jesteśmy w stanie podejmować celowane działania zapewniające równość szans. Wszystkie nasze rekrutacje są otwarte m.in. dla osób z niepełnosprawnościami. Otaczamy również dodatkową opieką pracowników, których dzieci wymagają szczególnej pomocy, np. w formie dofinansowania do wakacji. Mamy już też pewne doświadczenia ze współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, zdobyte kilka lat temu. Dzięki nim jesteśmy bardziej świadomi wyzwań, jakie wiążą się z realizacją tego typu programu. Wiemy, że zapewnienie biurka to nie wszystko – koniecznym jest stworzenie całego środowiska pracy, ekosystemu, opartego na wzajemnym zrozumieniu, empatii i uważności. Kadra menedżerska musi być do tego odpowiednio przygotowana i po prostu – gotowa.

Jakie inne działania z zakresu Agendy 2030/ESG są prowadzone przez organizację?

MA: Różnorodność i otwartość są fundamentami naszej kultury organizacyjnej. Dbamy o to, aby każdy mógł w pełni realizować swój potencjał. Powołujemy w tym celu międzynarodowe, różnorodne zespoły projektowe, zapewniamy modele pracy dostosowane do realnych potrzeb pracowników (np. pracę zdalną), rekrutujemy osoby w różnym wieku i z różnym doświadczeniem, bez względu na płeć, orientację seksualną czy poglądy. W ramach przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju realizujemy działania w 3 głównych obszarach (6 globalnych KPI w perspektywie 2025). Po pierwsze, działamy na rzecz powszechnego dostępu do służby zdrowia i innowacji medycznych m.in. w krajach rozwijających się. Inwestujemy w innowacje – 35% globalnych przychodów naszej firmy pochodzi z innowacyjnych rozwiązań i usług wprowadzonych na przestrzeni ostatnich trzech lat. Wdrażamy również coraz więcej rozwiązań opartych o technologię AI. Po drugie, dbamy o środowisko naturalne poprzez redukcję emisji dwutlenku węgla docelowo do poziomu 130 kt net (np. wdrażając niskoemisyjną flotę). Aktywnie realizujemy również program „Diversity & Inclusion” wspierając między innymi obecność kobiet w kadrze menedżerskiej, która w polskiej spółce kształtuje się na poziomie 39%. Wszystkie wskaźniki są dokładnie monitorowane i weryfikowane co kwartał przez Zarząd firmy. Ponadto, Siemens Healthineeers jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy, mającej na celu podejmowanie działań związanych z tworzeniem i promowaniem różnorodności w zatrudnieniu oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji w miejscu pracy.