Regulamin III edycji programu Sprawny staż

§ 1

Informacje ogólne

1. Celem programu „Sprawny staż” (zwanego dalej: „Programem”) jest umożliwienie studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie, które ułatwi im znalezienie w przyszłości satysfakcjonującej pracy. 

2. Program został ustanowiony w ramach działalności statutowej przez Fundację Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, będącej Organizatorem Programu, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Programu (zwanego dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która jest studentem lub absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyła 30. roku życia. 

4. Fundatorami staży są firmy, które zgłosiły Organizatorowi chęć udziału i zostały zakwalifikowane do Programu zgodnie z zasadami określonym w Regulaminie oraz zobowiązują się do organizacji staży, przyjęcia stażystów i wypłaty wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. Fundatorem stażu może zostać także Organizator.

5. Do trzeciej edycji Programu realizowanego w 2024 roku może przystąpić maksymalnie 12-stu Fundatorów, o których mowa w ust. 4 powyżej. Wybór Fundatorów odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. Udział Fundatora w Programie jest odpłatny na zasadach określonych w odrębnej umowie zawieranej przez Fundatora z Organizatorem po zakwalifikowaniu się Fundatora do udziału w Programie. 

6. W przypadku stażystów odbywających staż u Organizatora, czynności wykonywane przez stażystów mogą odbywać się w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, na rzecz którego Organizator świadczy usługi w oparciu o odrębną umowę.