Regulamin programu „Sprawny staż” 

§ 1 

Informacje ogólne 

1. Celem programu jest umożliwienie studentom i absolwentom z niepełnosprawnościami zdobycia doświadczenia zawodowego w dużej i cenionej firmie, które ułatwi im znalezienie w przyszłości satysfakcjonującej pracy. 

2. Program został ustanowiony w ramach działalności statutowej przez Fundację Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, będącej Organizatorem Programu, zwaną w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem”. 

3. Uczestnikiem Programu (zwanego dalej: „Uczestnikiem”) może być osoba fizyczna, która jest studentem lub absolwentem studiów licencjackich, magisterskich lub inżynierskich w dowolnym trybie (tj. studiów stacjonarnych lub studiów niestacjonarnych), posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i nie ukończyła 30. roku życia. 

4. Fundatorami staży są firmy, które zgłosiły Organizatorowi chęć udziału i zostały zakwalifikowane do Programu zgodnie z zasadami określonym w Regulaminie oraz zobowiązują się do organizacji staży, przyjęcia stażystów i wypłaty wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w niniejszym Regulaminie. Fundatorem stażu może zostać także Organizator.

5. Do 1-szej edycji Programu realizowanego w 2022 roku może przystąpić maksymalnie 5-ciu Fundatorów. Wybór Fundatorów odbędzie się na podstawie kryteriów określonych w niniejszym Regulaminie. 

6. Partnerem strategicznym Programu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot (zwane dalej: „ERGO Hestia”). ERGO Hestia ma prawo uczestniczyć w Programie jako Fundator stażu bez konieczności zgłoszenia i brania udziału w rekrutacji. 

7. Partner strategiczny nie jest wliczany do limitu Fundatorów określonego w ust. 5 powyżej.