Polityka Prywatności i wykorzystanie plików cookies na stronie internetowej www.sprawnystaz.pl

 I.      Zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?
  Administratorem danych osobowych  jest Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia, zwana dalej „Fundacją” z siedzibą w Sopocie przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, NIP 585-140-59-23, REGON 193032912, KRS 0000199278.
  Adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  Adres e-mail: fundacja@integralia.pl
 2. Kto jest inspektorem ochrony danych osobowych?
  Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  adres do korespondencji: ul. Hestii 1, 81-731 Sopot
  adres e-mail: iod@integralia.pl
 3. W jakich celach Fundacja przetwarza dane?
  Przetwarzamy dane osobowe w celach związanych z prawidłowym działaniem Serwisu, związanych z działalnością statutową Fundacji oraz w celu związanym z realizacją programu Sprawny staż, to znaczy w celu:
  a) pośrednictwa pracy – przesyłania dokumentów aplikacyjnych do potencjalnych pracodawców, a także na potrzeby rozmów z pracodawcami;
  b) prowadzenia warsztatów na temat komunikacji z osobami z niepełnosprawnościami – wysyłka materiałów szkoleniowych za pośrednictwem poczty elektronicznej;
  c) przesyłania informacji na temat naszej działalności – m. in. o projektach doradczo-szkoleniowych, ofertach pośrednictwa pracy, organizowanych wydarzeniach;
  d) sprawozdawczych i statystycznych – na potrzeby wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju usług fundacji;
  e) obsługi ewentualnych roszczeń.
  Dane podane w formularzach zamieszczonych w Serwisie są przetwarzane w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi procesu rekrutacji
 4. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?
  Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażanej przez Pana/Panią zgody oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają (m.in. marketing bezpośredni swoich usług, możliwość dochodzenia roszczeń) lub zobowiązują nas do przetwarzania danych osobowych (np. przepisy o rachunkowości, w celach sprawozdawczych i statystycznych).
 5. Jaki jest okres przetwarzania danych?
  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak przewiduje prawo (np. przechowywanie dokumentów księgowych). Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, robimy to dopóki nie wycofa Pani/Pani zgody (np. adres email w związku z wysyłką mailingu).
 6. Do jakich podmiotów przekazywane są dane?
  Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywanie:
  a) podmiotom współpracującym z Fundacją. Wśród nich wyróżnia się dostawców usług informatycznych, podmioty świadczące usługi archiwizacyjne, agencję obsługującą konto Google Adwords, które umożliwia promowanie Fundacji w Internecie;
  b) podmiotom korzystającym z pośrednictwa Fundacji w rekrutacji kandydatów do pracy, tj. pracodawcom współpracującym z Fundacją na podstawie zawartej umowy;
  c) w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, gdy tego rodzaju ujawnienie danych jest obligatoryjne.
  Fundacja zapewnia, że wyżej wymienione podmioty przetwarzają przekazane przez Fundację dane wyłącznie w celach wykonywania łączących ich z Fundacją umów, z poszanowaniem przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Czy Fundacja stosuje profilowanie i przetwarzanie automatyczne?
  Fundacja nie stosuje mechanizmów automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 8. Jakie są uprawnienia osób, których dane osobowe są przetwarzane?
  a) Prawo dostępu do danych – ma Pan/Pani prawo uzyskać od Fundacji potwierdzenie, czy przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jest Pan/Pani uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania danych.
  b) Prawo do sprostowania – może Pan/ Pani zażądać od Fundacji sprostowania dotyczących danych osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Można też zwrócić się do Fundacji o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Pana/ Pani dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.
  c) Prawo do usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym) – oznacza to, że może Pan/Pain od Fundacji żądać usunięcia danych osobowych jeżeli:
  – dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich Fundacja ma prawo je przetwarzać,
  – jeżeli Fundacja przetwarza dane na podstawie Pana/Pani zgody, która później zostałą przez Pan/Pani wycofana,
  – wniosł/-ła Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundację danych,
  – zdarzyło się, że pomimo dokładania przez Fundację wszelkich starań, by należycie chronić Pana/Pani dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
  – przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez Fundację z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej
  d) Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych – może Pan/Panin żądać od Fundacji ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:
  – kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić prawidłowość tych danych,
  – przetwarzanie danych jest w Pana/Pani ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwia się Pan/Pani ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  – Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  – wniósł/-łaś Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania przez Fundację danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw Pana/Pani sprzeciwu.
  e) Prawo do przenoszenia danych – może Pan/Pani zażądać od Fundacji przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Pana/Pani danych osobowych, które nam wcześniej Pan/Pani przekazał/-łaś. Może Pan przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od Fundacji, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Panu/Pani wyłącznie w odniesieniu do tych danych, które Fundacja przetwarza na podstawie umowy z Panem/Panią lub na podstawie Pana/Pani zgody.
  f) Prawo wniesienia skargi do organu – ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest dla Fundacji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  W  celu  skorzystania  z  powyższych  praw  należy  skontaktować  się  z  administratorem  danych lub inspektorem ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej w pkt. 1 -2.
 9. Czy podanie danych jest obowiązkowe?
  Chcąc uczestniczyć w programie Sprawny staż podanie danych jest konieczne. Podanie danych w celach otrzymywania informacji o bieżących działaniach Fundacji (cele marketingowe) jest dobrowolne.

 

II.       Polityka cookies serwisu

 1. Plik cookies (tzw. ciasteczka) to niewielki plik tekstowy przesyłany przez serwer strony sieci Web (dalej www) i zapisywany w pamięci Twojego urządzenia (np. tablecie, telefonie lub komputerze). Plik ten powiadamia serwer strony www, że dana osoba po raz kolejny odwiedza stronę internetową.
 2. Nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, (nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer). Nie zawierają one danych identyfikacyjnych, np. nazwisk, czy adresów. Pliki cookies nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w Twoim urządzeniu oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na Twoim urządzeniu jesteśmy my – operator serwisu sprawnystaz.pl: Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia z siedzibą pod adresem ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
 4. Umożliwiamy umieszczanie plików cookies podmiotom zewnętrznym. Zasady korzystania przez podmioty zewnętrzne z plików cookie zostały zawarte w polityce prywatności tych podmiotów.
 5. Pliki cookies wykorzystujemy do:
  1. dopasowania zawartości strony internetowej do Twoich indywidualnych preferencji, przede wszystkim pliki te rozpoznają Twoje urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić strony;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób Ty i inni użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury. Dodatkowo umożliwiają ocenę popularności serwisu. Statystyki dotyczące serwisu bada narzędzie Google Analytics.
 6. Pliki cookies, których używamy, nie wyrządzają żadnych szkód i nie powodują zmian w urządzeniu użytkownika oraz w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikacyjnych, tj. nazwisk, czy adresów.
 7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na Twoim urządzeniu. Jednakże w każdym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować Cię o ich każdorazowym zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  W zależności od używanej przeglądarki (Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Bing i Safari), należy zapoznać się z menu pomocy (lub instrukcją obsługi telefonu komórkowego) i odpowiednio zmienić ustawienia plików cookies lub je usunąć.
 8. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.sprawnystaz.pl oraz jej podstron, stanowi w myśl art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w celach wyżej określonych.
 9. Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej mogą uniemożliwić poprawne działanie serwisu sprawnystaz.pl.
 10. Fundacja informuje, że Serwis zawiera odnośniki do innych stron www. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis sprawnystaz.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.