Uniwersytet Gdański to uczelnia otwarta, społecznie odpowiedzialna i zaangażowana – zgodnie ze „Strategią Uniwersytetu Gdańskiego na lata 2020-2025”. Cel ten realizujemy poprzez podejmowanie codziennych działań na rzecz wszystkich osób z niepełnosprawnościami związanych z uczelnią. Poprawiamy dostępność do oferty kształcenia i rynku pracy, likwidujemy bariery architektoniczne, wprowadzamy racjonalne rozwiązania dla wsparcia osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, uwzględniamy indywidualne potrzeby mające na celu maksymalizowanie rozwoju intelektualnego i społecznego. Krok po kroku wdrażamy art. 24 Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych w obszarze szkolnictwa wyższego.

Obecnie na Uniwersytecie Gdańskim studiuje 408 studentów i 30 doktorantów z niepełnosprawnościami. Program Sprawny staż wyrównuje szanse naszych studentów i absolwentów w dostępie do staży i rynku pracy, daje im możliwość zdobycia naprawdę ciekawego i cennego doświadczenia. Przedsięwzięcie wpisuje się w zasadę łączenia wiedzy teoretycznej z praktycznymi umiejętnościami. To poszerza możliwości absolwentów UG na rynku pracy i pozwala im ukierunkować karierę. Uniwersytet poprzez powiązanie wielu środowisk, w tym studentów i pracodawców, promuje integrację, kulturę inkluzywności i różnorodności. Program Sprawny staż jest do tego doskonałą przestrzenią. Wartości te są również wyznacznikiem działania poszczególnych jednostek, między innymi Biura Karier i Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością.

Biuro Karier łączy ludzi

Biuro Karier to miejsce, w którym każdy student i absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, także  posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, znajdzie wsparcie w zakresie stawiania pierwszych kroków na rynku pracy i poszukiwania swojego miejsca na nim. Jesteśmy pomostem pomiędzy uczelnią i studentami a pracodawcami i rynkiem pracy.

Biuro Karier oferuje doradztwo zawodowe i coaching: w zespole mamy trzy doradczynie zawodowe, które codziennie prowadzą indywidualne rozmowy doradcze ze studentami, jak i absolwentami UG (w formie stacjonarnej lub online), w tym także ze studentami zagranicznymi. Tematyka spotkań doradczych i coachingowych jest różnorodna i całkowicie dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczestnika. Nasza oferta jest skierowana przede wszystkim do  osób, które chcą zweryfikować swoje pomysły na zawodową przyszłość, szukają inspiracji, by zacząć działać, potrzebują informacji na temat ofert pracy lub potencjalnych pracodawców, chcą udoskonalić dokumenty aplikacyjne lub chciałyby profesjonalnie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. W czasie rozmów doradczych towarzyszymy uczestnikowi w poszukiwaniu ścieżki zawodowej, weryfikujemy pomysły, poszukujemy inspiracji zawodowych, a naszą misją jest bycie mentorem dla młodego człowieka.

Biuro Karier UG oferuje również badanie kompetencji. Stosowane przez nas narzędzia są dostępne online oraz mają formę testów. Na ich podstawie student ma możliwość głębszego wglądu w swój styl działania, poznania swoich mocnych i słabych stron oraz osobowości zawodowej. Ponadto nasi pracownicy dołączyli do grona certyfikowanych trenerów Metodologii FRIS®, które jest narzędziem diagnostyczno-rozwojowym, służącym do zrozumienia oraz prostego opisu kluczowych różnic w sposobach myślenia i działania.

Co więcej, pracownicy Biura Karier na bieżąco monitorują rynek pracy, prowadzą współpracę i stałą wymianę informacji  z przedstawicielami firm, którzy w obecnym czasie lub w przyszłości planują zatrudnienie i chcą pozyskać kandydatów z naszej uczelni. Biuro prowadzi również własną stronę internetową http://biuro-karier.ug.edu.pl/ i profil na Facebooku. Pracodawcy znają wartość naszych studentów i absolwentów, dlatego chętnie zamieszczają oferty na naszym portalu. Na chwilę obecną posiadamy prawie 200 ofertdopasowanych pod kątem kierunków czy specjalizacji studentów. Jedną z form współpracy z pracodawcami jest organizacja targów pracy, a także organizacja warsztatów, szkoleń i spotkań z pracodawcami. Współpracujemy również z organizacjami pozarządowymi i realizujemy wiele projektów związanych z zarządzaniem karierą i wchodzeniem na rynek pracy.

– Uniwersytet Gdański współpracuje z Fundacją Grupy ERGO Hestia Integralia od samego początku jej powstania tj. od 2004 roku. Podejmujemy wspólne działania na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami. W latach 2011 – 2013 w partnerstwie realizowaliśmy projekt „Kształcimy profesjonalistów – kompleksowy program kształcenia skierowany do studentów, absolwentów oraz studentów niepełnosprawnych Uniwersytetu Gdańskiego”. Program zakończył się znakomitymi efektami – spośród 50 uczestników, pracę na stanowiskach zgodnych z kompetencjami podjęły 32 osoby z niepełnosprawnością – informuje Aleksandra Stenke, kierownik biura. 

Warto wspomnieć, że Uniwersytet Gdański mając na względzie efektywne kariery zawodowe studentów, wdrożył, rzadko spotykany na innych uczelniach, system praktyk dobrowolnych, które studenci Uniwersytetu Gdańskiego odbywają w największych znanych instytucjach publicznych i niepublicznych, m.in. w ministerstwach, a także w dużych przedsiębiorstwach i mniejszych firmach w całej Polsce. Mają również możliwość odbywania staży, również zagranicznych, np. brukselskich, prowadzonych w porozumieniu z europarlamentarzystami – Janem Kozłowskim i Jarosławem Wałęsą. Celem tych wszystkich działań jest zwiększenie powiązań pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi a światem biznesu i polityki, która może mieć wpływ na kształtowanie otaczającego nas regionu.

BON – wsparcie bez barier

Działania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom studiującym na UG, które w toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak), doświadczają kryzysów zdrowia psychicznego lub utraciły sprawność z powodu wypadku. Działania BON mają na celu pomoc w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania, zoptymalizowaniu warunków do nauki i rozwoju osobistego, wyrównywaniu szans edukacyjnych. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać także porady związane z trybem studiów, jak również pozyskiwaniem stypendiów i innych form wsparcia oraz pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów z zachowaniem dyskrecji i anonimowości.

– Potrzeby studentów z niepełnosprawnościami w zakresie realizacji kształcenia w formie standardowej są bardzo różnorodne, dlatego nasze działania obejmują całe spectrum zadań i są wysoce zindywidualizowane. Najczęściej studenci, w ramach Adaptacji Procesu Kształcenia, ubiegają się o wydłużenie czasu trwania zaliczeń, zmniejszenie liczby wymaganych obecności na zajęciach lub umożliwienie ich nagrywania oraz korzystają z usług Asystenta Dydaktycznego. Dużą popularnością cieszą się również Indywidualne lektoraty językowe, czyli dodatkowe zajęcia ułatwiające naukę języka obcego – mówi Justyna Rogowska, kierownik biura.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością dysponuje nieodpłatną wypożyczalnią sprzętu specjalistycznego, dostępem do zasobów Akademickiej Biblioteki Cyfrowej, organizuje zajęcia z orientacji przestrzennej, a także transport dla osób poruszających się na wózkach. Z wszystkimi oferowanymi usługami można zapoznać się na stronie internetowej biura www.bon.ug.edu.pl/.

Uczelnia cały czas się zmienia i dąży do poprawy dostępności dla studentów z niepełnosprawnościami. Od 2020 roku, w ramach projektu “Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”, Uniwersytet Gdański wdraża zmiany organizacyjne m.in. w obszarze kształcenia, przeprowadza zmiany architektoniczne oraz wprowadza współczesne technologie ułatwiające proces studiowania osobom o ograniczonej sprawności. W celu podniesienia kompetencji w zakresie pracy z osobami z niepełnosprawnościami kadra dydaktyczna i administracyjna bierze udział w programie szkoleń i wizytach studyjnych. W projekcie weźmie udział aż 615 osób. Działania projektowe pozwalają uczelni na kompleksowe i nowoczesne podejście do procesu zmian.