logo Procter & Gamble

Lista dostępnych staży:

Internship in Finance  – 2 miejsca (2 vacancies)
Miejsce realizacji: Warszawa

Myślisz o stażu w Procter & Gamble?

P&G zostało założone ponad 180 lat temu jako prosta firma produkująca mydła i świeczki. Dziś jesteśmy największą na świecie firmą branży dóbr konsumenckich i właścicielem ikonicznych, zaufanych marek, takich jak Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax®, które ułatwiają codzienne życie w mały, ale istotny sposób.

Przez trzy wieki przetrwaliśmy dzięki trzem prostym ideom: przywództwu, innowacji i obywatelstwu.

Wnikliwość, innowacje i pasja utalentowanych zespołów pomogły nam stać się globalną firmą, która działa odpowiedzialnie i etycznie, jest otwarta i transparentna, wspiera dobre sprawy i chroni środowisko. To miejsce, w którym możesz być dumnym z pracy i robić coś, co ma znaczenie.

Jesteśmy zaangażowani w tworzenie bardziej inkluzywnego świata dla wszystkich – zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszej firmy, w tym dla osób z widocznymi i niewidocznymi niepełnosprawnościami. Rozumiemy naszą ogromną odpowiedzialność za wprowadzanie zmian wśród naszych pracowników, za pośrednictwem naszych marek, poprzez naszych partnerów i w naszej społeczności. Rozumiemy możliwość budowania biznesu, jaką mamy, jeśli uczynimy naszą firmę i produkty bardziej dostępnymi dla wszystkich. Dokonujemy postępów każdego dnia i zdajemy sobie sprawę, że musimy jeszcze wiele zrobić, aby nasza firma, marki i usługi były jeszcze bardziej inkluzywne dla osób z niepełnosprawnościami.

Zobowiązujemy się do szanowania indywidualności i unikalnych wkładów naszych pracowników oraz do zapewnienia, że każdy pracownik może przyjść do pracy jako autentyczna, pełna osoba. Dążymy do stworzenia inkluzywnego miejsca pracy dla wszystkich pracowników P&G poprzez programy rekrutacyjne i odpowiednie zarządzanie, które mają na celu poszerzenie naszego zasobu talentów poprzez bardziej zróżnicowane rekrutacje i zapewnienie odpowiednich dostosowań dla wszystkich pracowników.

Więcej o P&G: www.pl.pg.com/

English version

Thinking about an internship at Procter&Gamble?

P&G was founded over 180 years ago as a simple soap and candle company. Today, we’re the world’s largest consumer goods company and home to iconic, trusted brands, including Always®, Ariel®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, Tampax® that make life a little bit easier in small but meaningful ways.

We’ve spanned three centuries thanks to three simple ideas: leadership, innovation, and citizenship.

The insight, innovation and passion of talented teams has helped us grow into a global company that is governed responsibly and ethically, that is open and transparent, and that supports good causes and protects the environment. This is a place where you can be proud to work and do something that matters.

We’re committed to creating a more inclusive world for everyone – both inside and outside the walls of our company, and this includes people with visible and invisible disabilities. We recognize our immense responsibility to drive change for our employees, with our brands, through our partners, and in our communities. We recognize the business building opportunity we have if we make both our company and products more accessible to everyone. We’re making progress each day, and recognize we have work to do to make our company, brands, and services even more inclusive for people with disabilities.

We are committed to honoring the individuality and unique contributions of our people and ensuring that every single employee shows up to work as their whole, authentic self. We strive to create an inclusive workplace for all P&G people through hiring and management programs to expand our talent pool with more diverse recruitment and ensure proper accommodations are met for all employees.

More about P&G: www.pl.pg.com/